Pages

Rekrutacja do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcacych w Kamiennej Górze

Ostatnia aktualizacja strony: 31.05.2016

 

Informacja:

Wybrane akty prawne regulujące zasady rekrutacji do szkół Zespołu:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) (w szczególności: Rozdział 2a. Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015. poz 1942)
 • Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017
 • Zasady rekrutacji opracowane na podstawie w/w przepisów
 

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego:

Zasady rekrutacji do klas pierwszych LO w Kamiennej Górze na rok szkolnym 2016/2017 - plik .PDF.
Oświatowe ABC. Co po gimnazjum? Liceum Ogólnokształcące od nowego roku szkolnego - plik .PDF; publikacja wydana na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji

 

Rekrutacja do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego

Od ponad 10 lat Liceum Ogólnokształcące w Kamiennej Górze prowadzi bezpośrednie działania informacyjno-promocyjne skierowane do uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu kamiennogórskiego oraz Gimnazjum w Czarnym Borze. Działania te prowadzone są w czterech etapach:

 • spotkanie Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze z dyrektorami i pedagogami w/w gimnazjów - luty/marzec,
 • spotkania Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze z uczniami klas trzecich we wszystkich w/w gimnazjach - ma­rzec/kwiecień,
 • udział przedstawicieli LO w Kamiennej Górze w "targach edukacyjnych" organizowanych w niektórych z w/w gim­nazjów,
 • Dzień Otwartego Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze - kwiecień.

W zasadzie każdy uczeń klasy trzeciej w/w gimnazjów w trakcie spotkań informacyjno-promocyjnych z Dyrektorem ZSO w Kamiennej Górze otrzymuje w teczce opatrzonej logiem ZSO w Kamiennej Górze wydrukowane materiały:

 • wniosek o przyjęcie do Liceum
 • ulotki zawierające między innymi: informujące o planowanych do otwarcia oddziałach w Liceum, wyciąg z zasad rekru­tacji oraz zasady punktacji
 • folder ZSO w Kamiennej Górze - rok wydania: 2013 - plik .PDF; 20MB.

W czasie spotkań z uczniami Dyrektor ZSO w Kamiennej Górze stara się:
- zaprezentować nasze Liceum, wspierając się prezentacją multimedialną [plik .PPSX; 49MB];
- odpowiedzieć na pytanie: Kto powinien podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym?
- wyjaśnić zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności do naszego Liceum.

 

Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 2:

Zasady rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze na rok szkolnym 2016/2017 - plik .PDF.

 

Zasady rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych: